VOT DE LES PERSONES QUE RESIDEIXEN PERMANENTMENT A L'ESTRANGER

VOT DE LES PERSONES QUE RESIDEIXEN PERMANENTMENT A L'ESTRANGER

Sol·licitud de vot per als espanyols que resideixen a l'estranger (CERA):(PDF) CastellanoCatalàGalegoEuskeraValencià

Els espanyols i les espanyoles que resideixen permanentment a l'estranger i que figuren en el Cens de Residents Absents a l'Estranger (CERA) poden votar a les Eleccions a les Corts Generals i, per tant, s'entendrà vàlida la sol·licitud formulada per a les Eleccions a les Corts Generals d'abril, si no ha canviat la seva situació des de llavors.

RECORDI: No és necessari formular la sol·licitud si ja ho vau fer a les Eleccions Generals d'abril i no ha canviat la vostra situació des de llavors.

Si no vau realitzar la sol·licitud, heu de fer el següent:

 • Empleneu l'imprès de sol·licitud que envia l'Oficina del Cens Electoral, o que podeu obtenir del web del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, o que podeu descarregar-vos aquí. No us descuideu de signar-lo.
 • Acompanyeu l'imprès de sol·licitud d'un dels documents següents:
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles.
 • Certificació de nacionalitat (d'expedició gratuïta per part del consolat o l'ambaixada en què estigueu inscrit).
 • Certificació d'inscripció en el registre de matrícula consular (d'expedició gratuïta per part del consolat o l'ambaixada en què estigueu inscrit).
 • Envieu-ho tot tan aviat com sigui possible i, en qualsevol cas, no més tard del dia 19 d’octubre, a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la província en el cens de la qual estigueu inscrits a Espanya. Podeu consultar les adreces aquí.

  L'enviament de la sol·licitud també es pot fer de manera telemàtica: la persona interessada ha d'accedir al procediment "Sol·licitud de vot CERA", publicat a la Seu Electrònica de l'INE, i ha d'acreditar la seva identitat mitjançant un certificat electrònic reconegut, associat al DNI. Els qui no disposin de certificat electrònic poden fer l'enviament de la sol·licitud per aquesta mateixa via, accedint al procediment amb la clau de tramitació telemàtica (CTT) que apareix preimpresa en la comunicació i adjuntant-hi una còpia d'un dels documents esmentats abans; així, poden obtenir un justificant del registre electrònic de la presentació de la sol·licitud.

Recordeu que no és necessari formular la sol·licitud si ja ho vau fer a les Eleccions Generals d'abril i no ha canviat la vostra situació des de llavors.

 • Ordre interior 358/2015, de 27 de febrer, per la qual es modifica l'annex 6 de l'RD 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE 54 del 4/3/2015).
 • Resolució de 9 de març del 2015, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'estableix el procediment per a la sol·licitud de vot dels electors residents absents que viuen a l'estranger (BOE 63 del 14/3/2015).

Una vegada proclamades les candidatures, i acabat el termini de recursos, l'Oficina del Cens Electoral us enviarà la documentació per votar.

Els enviaments s’han de fer, en qualsevol cas, abans del 29 d’octubre, ja que a aquest termini s'ha de sumar el temps que trigui a arribar la documentació al domicili a l'estranger.

La documentació electoral que envia l'Oficina del Cens Electoral és la següent:

 • Un full informatiu.
 • Paperetes i sobres de votació.
 • Dos certificats d'inscripció en el cens electoral o cens de residents absents.
 • Sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial.
 • Sobre adreçat al consolat o l'ambaixada.
 • Imprès per a la devolució de les despeses de l'enviament del vot per correu.

L'elector o l’electora ha de seleccionar la seva opció de vot (o no hi ha d'incloure cap papereta si el que vol és votar en blanc):

 • Per elegir els diputats, ha d'introduir la papereta corresponent a la candidatura elegida dins del sobre de votació de color blanc.
 • Per elegir els senadors, ha de marcar el/els candidat/s que elegeixi seguint les instruccions que es recullen a la papereta. Després ha de ficar aquesta papereta al sobre de votació de color sèpia.

A continuació, ha d'introduir al sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial la documentació següent:

 • Sobres de votació amb les paperetes.
 • Un dels certificats d'inscripció en el cens.
 • Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles, o certificació de nacionalitat o d'inscripció en el registre de matrícula consular expedides pel Consolat d'Espanya al país de residència.

A partir d'aquí, l'elector o l’electora pot optar per fer el següent amb aquest sobre i el seu contingut:

 • Dipositar-lo personalment a les urnes disposades a aquest efecte a la seva ambaixada o consolat. Pot fer-ho entre els dies 6 i 8 de novembre (tots dos inclosos). Haurà de lliurar el segon certificat d'inscripció en el cens al funcionari consular.
 • Enviar-lo per correu certificat. Pot fer-ho fins el 5 de novembre. En aquest cas, ha d'introduir al sobre adreçat al consolat o l’ambaixada la documentació següent:
  • Sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial amb el contingut que ja s'ha indicat.
  • El segon certificat d'inscripció en el cens.
  • Si vol, l'imprès emplenat per a la devolució de les despeses d'enviament.

És indispensable per a la validesa d'aquests vots que consti clarament al sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d'una oficina de Correus de l'Estat corresponent o, si escau, de l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica corresponent, que certifiqui de manera indubtable el compliment dels terminis previstos.

Un cop finalitzat el termini per dipositar el vot a l'urna, el funcionari consular ha d'expedir una acta que haurà d'enviar a la Junta Electoral Central i que ha de contenir el nombre de certificacions d'inscripció en el cens rebudes, així com el nombre de sobres rebuts per correu fins a l'acabament del dipòsit del vot a l'urna i, si escau, les incidències que s'hagin pogut produir.

L'endemà, tots els vots (rebuts per correu o dipositats a l'urna) s'han de trametre a l'oficina que es constitueixi a aquests efectes al Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, que els ha d’enviar urgentment a les juntes electorals encarregades de l'escrutini.

Més informació a l'ambaixada o al consolat i a www.exteriores.gob.es i www.ine.es

Si un elector o una electora del CERA es troba temporalment a Espanya durant la convocatòria d'un procés electoral, pot sol·licitar (igual que els residents en territori nacional) el vot per correu a partir de la data de la convocatòria i fins el dia 31 d’octubre, sense que això en comporti la baixa en el CERA.

Per fer-ho, ha d'emplenar la sol·licitud disponible a qualsevol oficina del servei de Correus, indicant-hi expressament la seva inscripció en el cens d'espanyols residents a l'estranger, i adreçar-la a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent.

L'elector ha de signar la sol·licitud i comprovar que l'empleat de Correus hi posa la data i el segell corresponents.

Ha d'indicar un domicili a Espanya on vulgui rebre la documentació. Si ja s'hagués enviat la documentació al domicili d'inscripció perquè ho va sol·licitar des de l'estranger, se li enviarà un certificat d'inscripció amb la marca "DUPLICAT".

Un cop rebuda la documentació electoral a l'adreça d'Espanya que hagi indicat a la sol·licitud, l'elector o l’electora ha d'enviar el seu vot per correu certificat a la Junta Electoral Provincial corresponent, no més tard del 6 de novembre.

Aquests electors no podran votar personalment a la mesa electoral.

Enllaç a la presentació dinàmica del CERA