Vot per correu des d'Espanya

Vot per correu des d'Espanya

Una vegada convocades les eleccions, i fins el dia 31 d’octubre, data en què acaba el termini per sol·licitar el vot per correu, els electors poden adreçar-se a qualsevol oficina de Correus i sol·licitar l'imprès per votar per correu...

Emplenat degudament, l’elector l’ha de lliurar personalment a qualsevol oficina de Correus, i ha d'acreditar la seva identificació presentant el DNI, passaport o carnet de conduir (ja que inclouen la fotografia del titular i la signatura; en cap cas una fotocòpia) davant l'empleat d'aquesta oficina, que li ho requerirà per comprovar la seva signatura.

Recordeu: el termini per poder sol·licitar el vot per correu acaba el dia 31 d’octubre.

Els serveis de Correus envien la sol·licitud emplenada degudament a l'Oficina del Cens Electoral, que fa l'anotació corresponent en les llistes del cens. Per tant, l'elector que sol·licita el vot per correu, una vegada ha estat admesa la sol·licitud, JA NO POT VOTAR PERSONALMENT.

A continuació l'Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat al domicili indicat per l'elector a l'imprès de sol·licitud un sobre amb la documentació següent:

 • paperetes i sobres de votació.
 • El certificat d'inscripció en el cens.
 • un sobre en què apareix l'adreça de la mesa on li correspondria votar.
 • Un full explicatiu.

Aquesta documentació l'ha de recollir personalment la persona que l’ha sol·licitat, amb l'acreditació prèvia de la seva identitat. Si no és al seu domicili, ha d'anar personalment a recollir-la a l'oficina de Correus corresponent.

 L'elector ha de seleccionar la seva opció de vot:

 • Per a l'elecció de diputats, ha d'introduir la papereta corresponent a la candidatura elegida dins del sobre de votació de color blanc.
 • Per a l'elecció de senadors, ha de marcar el/els candidats que elegeixi seguint les instruccions que es recullen en la mateixa papereta. Després ha de ficar aquesta papereta al sobre de votació de color sèpia.

A continuació, ha d'introduir al sobre adreçat a la mesa electoral la documentació següent:
 • Sobres de votació amb les paperetes.
 • El certificat d'inscripció en el cens.

Té fins al dia 6 de novembre per enviar aquest sobre per correu certificat. Aquest enviament és gratuït, ja que és el Ministeri de l'Interior, a través del pressupost electoral, qui es fa càrrec de compensar l'operador postal per aquests enviaments.

Cal tenir en compte que no és necessari que l'elector vagi personalment a l'oficina de Correus a certificar el sobre de votació, sinó que pot fer-ho una altra persona en nom seu (Acord JEC, de 10 de maig del 1995).

El servei de Correus conserva fins al dia de la votació tota la correspondència adreçada a les meses electorals i la trasllada a aquestes meses a les 9 del matí.

Així mateix, continua traslladant la que pugui rebre's el mateix dia, fins a les 20 hores. El servei de Correus porta un registre de tota la documentació rebuda, que està a disposició de les juntes electorals.

Els sobres rebuts després de les 20 hores del dia fixat per a la votació s'envien a la Junta Electoral de Zona (i es destrueixen).

És molt important que si l’elector està censat en alguna de les poblacions on se celebraran eleccions locals parcials el 17 de novembre (llocs de celebració) i també desitja votar per correu en aquestes eleccions, ha de sol·licitar el vot per correu de manera independent per a cadascuna d'elles, indicant a mà "LOCALS PARCIALS" a la sol·licitud de vot per a aquestes eleccions. Els terminis de cada procés són els següents:
 
Eleccions Generals 10 de novembre
 • Sol·licitud del vot per correu fins el 31 d'octubre.
 • Remissió del vot per correu fins el 6 de novembre 
Eleccions Locals Parcials 17 de novembre
 • Sol·licitud del vot per correu fins el 7 de novembre.
 • Remissió del vot per correu fins el 13 de novembre
llocs de celebració

El 10 de novembre, a les 20 hores, una vegada que hagi votat l'últim elector a la Mesa electoral, es procedirà a introduir en l'urna respectiva els sobres que continguin les paperetes del vot remesos per correu.

Per a això, s’han de seguir els passos següents:

 1. Cal obrir, d'un en un, els sobres remesos a la Presidència de la Mesa i comprovar que contenen el certificat d'inscripció en el cens i el sobre o sobres de vot per correu.
 2. Cal comprovar que està inscrit al cens de la Mesa.
 3. Cal introduir a l'urna corresponent el sobre o sobres de votació.
 4. Cal anotar l'elector o electora a la llista numerada de votants (els i les vocals fan l’anotació).
Vot per correu des d'Espanya