Vot accessible

Vot accessible

Procediment de votació accessible per a persones cegues o amb discapacitat visual

Reial decret 1612/2007

Qui pot utilitzar aquest procediment?

Les persones cegues o amb discapacitat visual, inscrites en el cens electoral, que sàpiguen utilitzar el sistema braille i que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o siguin afiliats a l'ONCE poden sol•licitar el kit de votació accessible que conté paperetes i sobres electorals estàndard acompanyats de documentació complementària en braille.

El kit de votació accessible es lliurarà a cada sol•licitant el dia de les eleccions en la mesa electoral en la qual li correspongui votar.

La sol•licitud

El vot accessible se sol·licita amb una trucada al telèfon gratuït del Ministeri de l’Interior 900 150 000 entre els dies 24 de septembre i 21 d’octubre (ambdós inclosos).

S'haurà de facilitar el nom i cognoms del votant, domicili, número de DNI i un telèfon de contacte.

La votació

L'elector o l'electora es personarà el dia de les eleccions a la seva mesa electoral on, un cop hagi presentat el DNI, se li entregarà el kit de votació accessible sol·licitat.

La utilització d'aquest procediment és voluntària, així els electors cecs o amb discapacitat visual poden continuar sent assistides per una persona de la seva confiança el dia de les eleccions.

El kit de vot accessible conté tot el necessari per a garantir el dret a vot amb autonomia i en secret:
  • Paperetes electorals i sobres de votació iguals als que utilitza tot l'electorat.
  • Documentació complementària en braille amb instruccions sobre el contingut del kit i la seva utilització.
Amb el kit de votació accessible, aquests electors o electores podran dirigir-se als espais habilitats, prop de la mesa electoral, per poder-hi gestionar la documentació amb garanties de privadesa.
També poden portar-se el kit fora del local electoral i tornar més tard a emetre el vot.

A continuació, l'elector o l'electora es dirigirà a la mesa electoral, on haurà de mostrar el seu document d'identificació:
  • DNI (no és vàlid el resguard de DNI en tràmit, ja que no hi apareix la fotografia).
  • Passaport.
Després de la votació es recomana l'elector que s’emporti el kit de votació, juntament amb tot el material sobrant, a fi d'assegurar el secret del vot emès.