- CANDIDATURES A LES ELECCIONS GENERALS DEL 10 DE NOVEMBRE DE 2019

- CANDIDATURES A LES ELECCIONS GENERALS DEL 10 DE NOVEMBRE DE 2019

Per a les eleccions generals del pròxim 10 de novembre és necessari tenir en compte les previsions i els terminis recollits expressament en la disposició addicional setena de la Llei orgànica del règim electoral general.

A continuació es recullen algunes consideracions generals d'interès per a les formacions polítiques, en les quals s'ha tingut en compte el contingut de l'esmentada disposició.

La junta electoral competent per a totes les operacions en relació amb la presentació i proclamació de candidatures a les Eleccions Generals és la Junta Electoral Provincial (article 169 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general).

Hi poden presentar candidatures (articles 44 i 169.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general):

  • Els partits i les federacions inscrits en el Registre de Partits Polítics del Ministeri de l'Interior.
  • Les agrupacions d'electors.
  • Les coalicions constituïdes que ho hagin comunicat a la junta electoral corresponent en els terminis previstos.

Instrucció 1/2010, de 9 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació de l'article 44.2 de la Llei orgànica del règim electoral general pel que fa a la constitució de coalicions electorals 

En aquesta comunicació s'ha de fer constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les persones titulars dels seus òrgans de direcció i coordinació (article 44.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general).

Important: Disposició addicional setena de la Llei orgànica del règim electoral general. 

La constitució de la coalició s'ha de comunicar a la Junta Electoral Central o a la Junta Electoral Provincial si el seu àmbit es redueix a la circumscripció, entre el 25 i el 30 de setembre, fins a les 14:00 hores, (Instrucció 9/2019 de la JEC) i s’ha de fer constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les persones titulars dels seus òrgans de direcció o coordinació.

En el cas en què es vulgui mantenir en els mateixos termes el pacte de coalició amb el qual es va concórrer a les Eleccions Generals del passat 28 d'abril 2019, n'hi haurà prou amb comunicar expressament aquesta voluntat amb un escrit dirigit a la Junta Electoral Central o a la Junta Electoral Provincial, si el seu àmbit es redueix a la circumscripció.

Són elegibles els espanyols majors d'edat que posseeixin la qualitat d'elector i que no es trobin sotmesos en alguna de les causes previstes en els articles 6 i 154 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Important: Disposició addicional setena de la Llei orgànica del règim electoral general.

És possible presentar una nova candidatura o mantenir la presentada a les eleccions del passat 28 d'abril del 2019.

El termini, en tot cas, és del 2 al 7 d'octubre.

Si es tracta de mantenir la candidatura, els representants i promotors ho han de notificar amb un escrit dirigit a la Junta Electoral Provincial entre els dies 2 i 7 d'octubre. L'escrit de manteniment l’ha d'acompanyar la declaració d'acceptació de la candidatura mantinguda, així com els documents acreditatius de les seves condicions d'elegibilitat.

En cas que es presentin noves candidatures o es modifiquin en algun extrem les presentades a les Eleccions Generals del 28 d'abril, entre el 2 i el 7 d'octubre els representants i promotors han de presentar la documentació corresponent en els termes establerts en l'article 46 de la Llei orgànica. La presentació de la candidatura es realitza en els formularis que es poden descarregar d'aquesta web i l’ha d'acompanyar la documentació recollida en la Instrucció de la Junta Electoral Central, de 15 de març de 1999.

Les agrupacions d'electors, els partits, les federacions o les coalicions que no hagin obtingut representació parlamentària en cap de les cambres no han de tornar a demanar les signatures que exigeix l'apartat 3 de l'article 169 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, per presentar candidatures, en cas que les hagin presentat per a les eleccions a les Corts Generals immediatament anteriors (28 d'abril) i el nombre de signatures vàlides hagi superat el nombre exigit.

Cap elector pot donar la seva signatura a més d'una candidatura.

Les candidatures presentades, així com les mantingudes de manera expressa, es publiquen al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 9 d'octubre i les candidatures proclamades el 15 d'octubre.

Apartat 2. i), f), g) i h) de la disposició addicional setena de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (Llei orgànica 2/2016, de 31 d'octubre, de modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, per al supòsit de convocatòria automàtica d'eleccions en virtut del que disposa l'apartat 5 de l'article 99 de la Constitució)

A la presentació de la candidatura (que es realitza en els formularis que poden descarregar-se d'aquesta web) ha d'acompanyar-se la documentació que recull la Instrucció de la Junta Electoral Central, de 15 de març de 1999.

Presentació de candidatures al Senat.  Article 171 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General
  1. Les candidatures per al Senat són individuals a l'efecte de votació i escrutini, encara que poden agrupar-se en llistes als efectes de presentació i campanya electoral.
  2. Cada candidatura a Senador ha d'incloure dos candidats suplents, fent-hi constar l'ordre en què hagin d'assumir la suplència. Els noms dels candidats suplents figuraran en la publicació de les candidatures en el Butlletí Oficial de l'Estat i en tota la documentació electoral, però no s'inclouran en les paperetes electorals.

Article 171 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general

1.- Les candidatures per al Senat són individuals a efectes de votació i escrutini, encara que poden agrupar-se en llistes a efectes de presentació i campanya electoral.

2.- Cada candidatura a senador ha d'incloure dos candidats suplents i s’ha de fer constar l'ordre en què hauran d'assumir la suplència. Els noms dels candidats suplents figuraran en la publicació de les candidatures al Butlletí Oficial de l'Estat i en tota la documentació electoral, però no s'inclouran en les paperetes electorals.

Per determinar les despeses i subvencions electorals s'atén al que disposa l'article 175 d’aquesta Llei orgànica amb les modificacions següents:

1a Les quantitats previstes en l'apartat 1 per subvencionar les despeses que originen les activitats electorals s’han de reduir, en funció dels vots i escons obtinguts per cada candidatura, en un trenta per cent.

2a El límit de les despeses electorals previst en l'apartat 2 s’ha de reduir en un cinquanta per cent. S’entén que els percentatges de despesa que preveu l'apartat 3 de l'article 55 i l'apartat 1 de l'article 58 es refereixen a aquest límit reduït.