TIPUS

TIPUS

MOLT IMPORTANT: Subvencions de l’apartat 2 u) de la disposició addicional setena de la Llei orgànica del règim electoral general 

Per determinar les despeses i subvencions electorals s'atén al que disposa l'article 175 d’aquesta Llei orgànica amb les modificacions següents:

1a Les quantitats previstes a l'apartat 1 per subvencionar les despeses que originen les activitats electorals s’han de reduir, en funció dels vots i escons obtinguts per cada candidatura, en un trenta per cent.

2a El límit de les despeses electorals previst a l'apartat 2 s’ha de reduir en un cinquanta per cent. S’entén que els percentatges de despesa que preveu l'apartat 3 de l'article 55 i l'apartat 1 de l'article 58 es refereixen a aquest límit reduït.

ORDRE D'ACTUALITZACIà DE LES SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS GENERALS DEL 10 DE NOVEMBRE DE 2019: HAC/973/2019, DE 26 DE SETEMBRE (BOE NéM. 234, DE 28 DE SETEMBRE)

PER RESULTATS ELECTORALS (disposició addicional setena punt 2.u, 1r)

  • 14,817,35 EUROS PER CADA ESCÓ (DIPUTAT O SENADOR).
  • 0,57 EUROS PER VOT, SI S’HA OBTINGUT UN DIPUTAT ELECTE COM A MÍNIM.
  • 0,22 EUROS PER VOT, PER CADA CANDIDAT QUE OBTINGUI ESCÓ DE SENADOR.
 

PER TRAMESES ELECTORALS

  • 0,21 EUROS PER ELECTOR EN CADASCUNA DE LES CIRCUMSCRIPCIONS EN QUÈ S’HAGI PRESENTAT UNA LLISTA AL CONGRÉS DELS DIPUTATS I AL SENAT.
  • LA QUANTITAT ESMENTADA NOMÉS S’ABONA SI LA CANDIDATURA OBTÉ EL NOMBRE DE DIPUTATS O SENADORS O DE VOTS NECESSARIS PER CONSTITUIR UN GRUP PARLAMENTARI EN UNA DE LES CAMBRES.
  • ENCARA QUE S’ACONSEGUEIXI UN GRUP PARLAMENTARI EN AMBDUES CAMBRES, LA SUBVENCIÓ NOMÉS ES PERCEP UNA VEGADA.