2019KO AZAROAREN 10EKO HAUTESKUNDE OROKORRETARAKO HAUTAGAI-ZERRENDAK

2019KO AZAROAREN 10EKO HAUTESKUNDE OROKORRETARAKO HAUTAGAI-ZERRENDAK

Probintziako hauteskunde-batzordea da hauteskunde orokorretan hautagai-zerrenden aurkezpenarekin eta aldarrikapenarekin zerikusia duten eragiketa guztietarako eskumena duen hauteskunde-batzordea (Hauteskunde Araubide Orokorraren 5/1985 Lege Organikoaren, ekainaren 19koaren, 169. artikulua).

Hautagai-zerrendak honako hauek aurkeztu ditzakete (Hauteskunde Araubide Orokorraren, 5/1985 Lege Organikoaren, ekainaren 19koaren, 44 eta 169.3 artikuluak):

  • Barne Ministerioko Alderdi Politikoen Erregistroan inskribatutako alderdiak eta federazioak.
  • Hautesle elkarteak.
  • Eratutako koalizioak aurreikusitako epeetan dagokien hauteskunde batzordeari horrela jakinarazi diotenak.

1/2010 Instrukzioa, irailaren 9koa, Hauteskunde-Batzorde Zentralarena, koalizioak osatzeari dagokionez, Hauteskunde Araubide Orokorraren Lege Organikoaren 44.2 artikulua aplikatzeari buruzkoa

Jakinarazpenean koalizioaren izena, koalizioa erregulatzen duten arauak, eta zuzendaritza eta koordinazio organoen titularrak nor diren jaso behar da (Hauteskunde Araubide Orokorraren 5/1985 Lege Organikoaren, ekainaren 19koaren, 44.2 artikulua).

Garrantzitsua: Hauteskunde Araubide Orokorraren Lege Organikoaren zazpigarren xedapen gehigarria. 

Koalizioa hauteskunde-barrutira mugatuz gero, eratu dela jakinarazi beharko zaio Hauteskunde Batzorde Zentralari edo probintziako hauteskunde-batzordeari, irailaren 25etik irailaren 30eko eguerdiko 14:00ak bitartean, (Hauteskunde Batzorde Zentralaren 9/2019 Instrukzioa)-esteka instrukziora- eta bertan jaso beharko da koalizioaren izena, koalizioa erregulatzen duten arauak, eta zuzendaritza eta koordinazio organoen titularrak nor diren.

2019ko apirilaren 28ko hauteskunde orokorretako koalizio-ituna bere horretan mantendu nahi den kasuetan, bere esparrua hauteskunde barrutira mugatuz gero, nahikoa izango da aipatutako borondatea berariaz adieraztea Hauteskunde Batzorde Zentralari edo probintziako hauteskunde-batzordeari.

Hautagarriak dira adin nagusiko espainiarrak, hautesle ezaugarria izanik, Hauteskunde Araubide Orokorraren 5/1985 Lege Organikoaren, ekainaren 19koaren, 6. eta 154. artikuluetan aurreikusitako kausaren batean ez daudenak.

Garrantzitsua: Hauteskunde Araubide Orokorraren Lege Organikoaren zazpigarren xedapen gehigarria.

Posible da hautagai berri bat aurkeztea edo 2019ko apirilaren 28ko hauteskundeetara aurkeztutakoa mantentzea.

Nolanahi ere, epea urriaren 2tik 7ra da.

Hautagai-zerrenda berdinak mantentzeko, ordezkariek eta sustatzaileek urriaren 2tik 7ra bitartean adierazi beharko diote, idatziz, probintziako hauteskunde-batzordeari. Hautagai-zerrendak mantenduko direla jasotzen duen idazkiarekin batera zerrenda horiek onartu izanaren deklarazioa, eta hautagarritasun-baldintzak betetzen direla ziurtatzen duten dokumentuak aurkeztu beharko dira.

Hautagai-zerrenda berriak aurkeztu edo apirilaren 28ko hauteskunde orokorretara aurkeztutakoak aldatzen badira, ordezkariek eta sustatzaileek urriaren 2tik 7ra bitartean dokumentazioa aurkeztu beharko dute, Lege Organikoak 46. artikuluak xedatu bezala. Hautagai-zerrenden aurkezpena inprimakien bidez egiten da (web-orri honetan deskargatu daitezke), eta 1999ko martxoaren 15eko Hauteskunde Batzorde Zentralaren Instrukzioan jasotako dokumentazioarekin batera aurkeztu behar da.

Ganbaretako batean ere ez parlamentuko ordezkaritzarik lortu ez duten hautesle-taldeek, alderdiek, federazioek edo koalizioek, ez dituzte hautagai-zerrendak aurkezteko sinadurak berriro bildu beharko, Hauteskunde Araubide Orokorraren 5/1985 Lege Orokorrak, ekainaren 19koak, 169. artikuluaren 3. zenbakian exijitzen duen bezala, Gorte Nagusietarako aurreko hauteskundeetarako (apirilak 28) aurkeztu bazituzten, eta sinadura baliodunen kopurua eskatzen dena baino handiagoa izan bazen.

Hautesleek ezingo dute haien sinadura hautagai-zerrenda batean baino gehiagotan aurkeztu.

Aurkeztutako hautagai-zerrendak eta berariaz mantendu direnak, Estatuko Aldizkari Ofizialean publikatuko dira urriaren 9an, eta aldarrikatutako hautagai-zerrendak urriaren 15ean.

Hauteskunde Araubide Orokorraren 5/1985 Lege Organikoaren zazpigarren xedapen gehigarriko 2. e), f), g) eta h) zenbakiak (2/2016 Lege Organikoa, urriaren 31koa, Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoa aldatzekoa, hauteskundeetara automatikoki deitzeko Konstituzioaren 99. artikuluaren 5. zenbakiak jasotzen duen kasurako)

Hauteskunde Araubide Orokorraren 5/1985 Lege Organikoaren, ekainaren 19koaren, 171. artikulua.

1.- Senaturako hautagaitzak banakakoak dira, botazio eta boto-kontaketa bidez egingo dira, nahiz eta, aurkezpenean eta hauteskunde-kanpainan zerrendetan taldekatu daitezkeen.

2.-Senatari izateko hautagai bakoitzak bi ordezko izan behar ditu, ordezkapena zein ordenatan hartuko duten adierazita. Ordezko hautagaien izenak Estatuko Aldizkari Ofizialean eta hauteskundeetako dokumentu guztietan argitaratuko dira, baina ez dira boto-paperetan agertuko.

Hauteskunde-gastuak eta hauteskundeetarako diru-laguntzak zehazteko, Lege Organikoaren 175. artikuluak xedatutakoari jarraitu beharko zaio, honako aldaketak kontuan hartuta:

1. 1. Zenbakian aurreikusitako zenbatekoak ehuneko hogeita hamar murriztuko dira, hautagai-zerrenda bakoitzak lortutako boto eta jarlekuak aintzat hartuta.

2. Hauteskunde-gastuetarako 2. zenbakian aurreikusitako muga ehuneko berrogeita hamar murriztuko da. 55. artikuluaren 3. zenbakian eta 58. artikuluaren 1. zenbakian aurreikusitako gastuen ehunekoa murriztutako muga horri dagokiola ulertuko da.