Voto presencial (Voto en mesa)

VOTO PRESENCIAL (VOTO EN MESA)

Cada elector ou electora recibirá da Oficina do Censo Electoral unha tarxeta censual cos datos actualizados da súa inscrición no censo electoral e da Sección e Mesa na que lle corresponde votar. A Oficina do Censo Electoral comunicará igualmente ás persoas afectadas as modificacións de Seccións, locais ou Mesas que puidesen producirse.

A votación comeza ás 9 horas do día 10 de novembro, aínda que os locais están abertos antes para que poidan presentarse persoas que integran as Mesas electorais e constitúan as mesmas, verifiquen que non hai problemas co material electoral (urnas, cabinas, soportes, sinais indicadores, sobres, papeletas, impresos acrediten a interventores e interventoras, apoderados e apoderadas etc.

A votación remata ás 20 horas, momento no que a Presidencia da Mesa electoral anuncia o final da votación. Non obstante, se aínda queda alguén dentro do local electoral, o Presidente ou Presidenta da Mesa permitiralle votar.

A identificación realízase mediante:

  • Documento nacional de identidade (DNI).
  • Pasaporte (con fotografía).
  • Permiso (carné) de conducir (con fotografía).

Non importa que estes documentos estean caducados, pero deben ser os orixinais, non valen as fotocopias.

A votación remata ás 20 horas, momento no que o Presidente da Mesa electoral anuncia o final da votación. Non obstante, se aínda queda alguén dentro do local, o Presidente permitiralle votar.

A votación comeza ás 9 horas, aínda que os locais están abertos antes para que poidan presentarse a persoas que constitúan as Mesas electorais, verifiquen que non hai problemas co material electoral, acrediten a interventores e interventoras, apoderados e apoderadas etc.

Só se pode votar na Mesa electoral que corresponda a cada elector ou electora, salvo os interventores e interventoras que exercen o seu dereito de sufraxio na Mesa ante a que están acreditados se pertence á mesma circunscrición na que están inscritos.

Cada votante achegarase á Mesa e manifestará o seu nome e apelidos á Presidencia. Vocais e interventores e interventoras, comprobarán, a través das listas do censo, a súa identidade e o dereito a votar. Entregará pola súa propia man á Presidencia o sobre ou sobres de votación cerrados, quen sen ocultalos en ningún momento á vista do público dirá en voz alta o nome e, engadindo “Vota”, entregaralle de novo o sobre ou sobres para que os introduza nas urnas que correspondan.

A votación remata ás 20 horas, momento no que a Mesa anuncia o final da votación. Non obstante, se aínda queda alguén dentro do local, a Mesa permitiralle votar.

A Administración do Estado ou, no seu caso, a das Comunidades Autónomas que teñan atribuídas competencias en materia laboral, previo acordo cos Delegados do Goberno respecto ao persoal que traballa por conta allea, e as Administracións públicas respecto ao seu persoal, adoptarán as medidas precisas para que as persoas que presten os seus servizos o día das eleccións poidan dispoñer no horario laboral de ata catro horas libres para o exercicio do dereito do voto, que serán retribuídas. Cando o traballo se preste en xornada reducida, efectuarase a correspondente redución proporcional do permiso.

En caso de persoas que por estar realizando funcións lonxe do domicilio habitual ou noutras condicións das que que se deriven dificultades para exercer o dereito de sufraxio o día das eleccións, as medidas precisas a adoptar irán encamiñadas a que estas persoas poidan votar por correo e conten para iso co permiso de ata catro horas libres para poder solicitalo seguindo o procedemento establecido no artigo 72 de la Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral.

O local electoral