Persoas que integran as mesas

Persoas que integran as mesas

Como se desenvolve a xornada electoral para as persoas que integran as mesas?

Persoas que integran as mesas

Reunión no local electoral

Ás 8 da mañá deben de estar presentes no local electoral todas as persoas que integran a mesa e os seus suplentes.

Estes últimos, unha vez constituída a mesa, se non tiveron que substituír a ningún titular quedan exentos das súas obrigacións e poden abandonar o local electoral.

Que acontece se non presentan as persoas titulares nin as suplentes?

Se non se presenta o presidente ou presidenta nin os seus suplentes asumirá a presidencia o primeiro ou segundo vogal, que deberá de ser substituído na súa calidade de vogal por outro dos suplentes.

Se non pode constituírse a mesa antes das 10 da mañá, por non contar coas 3 persoas que esixe a lei, debe comunicarse a situación á xunta electoral de zona.

Que ocorre entón?

A xunta electoral de zona convocará unha nova votación dentro dos dous días seguintes. A convocatoria fixarase na porta do local electoral e a xunta electoral nomeará novos membros de mesa.

As persoas que integran a mesa poderán encontrar axuda no representante da Administración que desde primeira hora da mañá se encontrará no local.

Comprobación do material electoral

As persoas que integran a mesa comprobarán que se dispón do seguinte material:
 • Urnas de votación claramente identificadas. Para iso fixarase o sobre de votación correspondente ao proceso na súa parte dianteira e traseira. Deben estar pechadas e precintadas. En caso de rotura ou deterioración do precinto, a presidencia da mesa, se non puidese obter outra urna, deberá asegurar o peche con calquera medio ao seu alcance.
 • Cabina de votación. Nun lugar intermedio entre a entrada e a mesa.
 • Sobres e papeletas. Debe haber un número suficiente de todas as candidaturas que se presentan a cada elección durante toda a xornada.
 • Lista do censo de electores e electoras correspondente á mesa.
 • Actas de constitución, escrutinio e sesión.
 • Lista numerada de votantes. Anotarase nela en que proceso ou procesos vota cada persoa.
 • Certificados de votación para entregar aos electores e electoras que o solicitaren.
 • Copia dos nomeamentos (credenciais) dos interventores e interventoras que actúen perante a mesa.
 • Copia dos nomeamentos (credenciais) dos electores e electoras inscritos no censo da mesa que actúen como interventores ou interventoras noutra mesa.
 • Xogo de sobres e recibos de entrega dos mesmos.
Se a mesa non dispón dalgún destes elementos debe comunicalo inmediatamente á xunta electoral de zona para que proceda ao seu envío.

Comprobación de que o local electoral reúna as condicións adecuadas para celebrar a votación. Mesas, cadeiras, luz apropiada...

Recepción das credenciais dos interventores

Só poden actuar ante a mesa un máximo de dous interventores ou interventoras por cada candidatura.

Indicaráselles que quedan recoñecidos pola mesa.

Incluirase o seu nome na acta de constitución da mesa.

Devolveránselles os nomeamentos.

Confección da acta de constitución da mesa electoral

É única para todas as eleccións que se celebren.

Poden solicitar unha copia os e as representantes de candidaturas, apoderados e apoderadas ou interventores e interventoras.

Só debe entregarse unha copia por candidatura.

A presidencia anunciará o comezo da votación coas palabras “empeza a votación”.

Os electores e electoras achegaranse á mesa de un en un.

Os e as vogais e os interventores ou interventoras comprobarán a súa identidade mediante o DNI, pasaporte ou permiso de conducir. Aceptaranse estes documentos mesmo que estean caducados, pero deberán de ser orixinais, en caso ningún fotocopias.

O elector ou electora entregará o sobre de votación pechado á presidencia, quen sen ocultalo en ningún momento e á vista do público dirá en voz alta o nome do votante e, engadindo “vota”, entregará de novo o sobre ao elector ou electora, que será quen o introduza na urna.

Que ocorre se o elector ou electora non está na lista do censo?

Poderá votar na mesa se:
 • Trátase dos interventores ou interventoras acreditados perante a mesa, sempre que estean inscritos nesa circunscrición.
 • Presenta algún dos seguintes documentos:
  Sentenza xudicial que recoñeza o seu dereito para estar inscrito no censo da mesa.
  Certificación censual específica, expedida pola delegación provincial da oficina do censo electoral, que lle habilite para facer efectivo o seu dereito ao voto nesa mesa.
Se unha persoa solicitou o voto por correo, non pode votar presencialmente na mesa (aparecerá unha letra “C” á beira do seu nome na lista do censo, ou figurará nunha “relación de electores da mesa que solicitaron o voto por correo”)

Anotación dos votantes na lista numerada de votantes, co seu nome e apelidos e na orde no que emitisen o voto.

A votación pode interromperse ou suspenderse:

Interrupción da votación de menos de 1 hora:

Debe interromperse cando a mesa advirta a ausencia de papeletas dalgunha candidatura e non poida suplila mediante papeletas subministradas polos interventores/as ou apoderados/as da correspondente candidatura.

Neste caso a presidencia da mesa comunicará por teléfono tal feito á xunta electoral de zona que, inmediatamente, fornecerá novas papeletas.

A interrupción non pode durar máis dunha hora e a votación prorrogarase tanto tempo como estivese interrompida.

Suspensión da votación máis de 1 hora:

Pode suspenderse por interrupción superior a unha hora, ou ben por calquera motivo que faga imposible o acto de votación.

A presidencia, antes de tomar a decisión de suspender a votación, debe recabar o parecer de todas as persoas que integran a mesa e, se as circunstancias o permiten, debe consultar a xunta electoral de zona.

Unha vez tomada a decisión de suspender a votación, que se reflectirá en escrito razoado, a presidencia ordenará a destrución de todas as papeletas depositadas ata o momento nas urnas e enviará inmediatamente unha copia do citado escrito á xunta electoral provincial, xa sexa en man ou por correo certificado.

Suspendida a votación nunha mesa, a xunta electoral de zona convocará novas eleccións nesa mesa dentro dos dous días seguintes.

A presidencia anunciará en voz alta que vai concluír a votación. Acto seguido introducirá as papeletas de voto remitidas por correo.

A continuación, procédese ao voto das persoas que integran a mesa e interventores ou interventoras.
Sinatura da lista numerada de votante polos/polas vogais e interventores/as.

Escrutinio

Aberta a urna, a presidencia extraerá un a un os sobres, abriraos e lerá as papeletas en voz alta.
A presidencia mostrará cada papeleta, unha vez lida, a vogais, interventores/as e apoderados/as.
A mesa comprobará que o número de sobres coincide co de votantes anotados na lista numerada de votantes.

A presidencia preguntará se hai algunha protesta ou reclamación.

Destrución das papeletas de votación en presenza dos asistentes, pero non deben destruírse as seguintes papeletas:

Aquelas ás que se negou validez.

Aquelas que fosen obxecto dalgunha reclamación.

Coas papeletas que non se destrúan debe facerse o seguinte:

As persoas que integran a mesa porán a súa sinatura nelas.

Uniranse á acta de sesión (unha vez que se redacte, rematado o escrutinio).

Incluiranse na documentación electoral (no sobre nº 1)

Anuncio dos resultados da votación con indicación dos datos seguintes:
 • Electores censados
 • Certificacións censuais achegadas e de sentenzas, se é o caso.
 • Número de votantes.
 • Número de votos nulos.
 • Número de votos en branco.
 • Número de votos obtidos por cada candidatura
Cubrir a acta de escrutinio.

Será asinada por quen preside a mesa, os/as vogais e os/as interventores das candidaturas. O orixinal colocarase na entrada do local.

Entregar copias ás seguintes persoas e pola orde seguinte:
 • En primeiro lugar ao/á representante da administración.
 • Despois aos/ás representantes da candidatura, interventores/as, apoderados/as ou candidatos/as que o solicitaren.
Só debe entregarse unha copia da acta por cada candidatura.

Acta de sesión.

Asinar as actas por quen presida a mesa, os/as vogais e os/as interventores das candidaturas.

Entregar copias aos/as representantes das candidaturas, apoderados/as, interventores/as e candidatos/as que o solicitaren.

Preparación e entrega da documentación electoral

Distribuír a documentación electoral en tres sobres

Sobre 1:
 • Acta de constitución da mesa
 • Acta de sesión.
 • Documentos aos que se faga referencia na acta de sesión:
 • Lista numerada de votantes.
 • Papeletas nulas ou que fosen obxecto de reclamación.
 • Listas do censo electoral utilizadas.
 • Certificacións censuais e/ou sentenzas xudiciais achegadas.
 • Copias das credenciais dos interventores ou interventoras, ou as propias credenciais se non se recibiron as copias.
 • Solicitudes de reintegro de gastos do voto por correo, se é o caso.
Sobres 2 e 3:
 • Copia da acta de constitución da mesa.
 • Copia da acta de sesión.
Pechar os sobres e asinalos. As persoas que integran a mesa e os interventores ou interventoras porán as súas sinaturas neles, de forma que as mesmas crucen as solapas.

Entregar os sobres 1 e 2 no xulgado de primeira instancia ou de paz. Poderá ser acompañado por un ou unha vogal e os interventores ou interventoras que o desexaren.

As forzas e corpos de seguridade acompañarán, e se fose preciso facilitarán, o desprazamento destas persoas.

O xuíz ou xuíza asinará o correspondente recibo (que debe atoparse entre a documentación da mesa)
Entregados os sobres 1 e 2 finalizan as funcións das persoas que integran a mesa que acudiron ao xulgado.

Entregar o sobre número 3.

Un ou unha vogal debe permanecer no local ata que se efectúe a entrega ao servizo de correos, que asinará o correspondente recibo (que debe constar entre a documentación da mesa).

Entregado o sobre 3 finalizan as funcións da persoa integrante da mesa que permaneceu no local electoral.