• Accessibilitat
 • Guia sobre accessibilitat: Eleccions Generals 2019

Guia sobre accessibilitat: Eleccions Generals 2019

Guia sobre accessibilitat: Eleccions Generals 2019

Qualsevol persona podrà exercir el seu dret de sufragi actiu, conscient, llibre i voluntari, siga quina siga la manera de comunicar-lo i amb els mitjans de suport que requerisca (article 3.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

L'Administració ha de vetllar pel respecte al dret a la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat en l'accés als locals i a les Meses electorals, i per la no-discriminació (article 2 del Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals).

L'accessibilitat dels processos electorals té dues vessants: accessibilitat per a les persones que van al local electoral a votar i accessibilitat per a les persones designades per a formar part de les Meses electorals.

Els locals i les Meses electorals hauran de ser accessibles.

Les persones que integren les Meses electorals vetlaran perquè les persones amb discapacitat puguen exercir-hi el seu dret de vot amb la major autonomia possible, i s'adoptaran per a això els ajustos raonables que siguen necessaris.

En els processos electorals que siguen competència de l'Administració General de l'Estat i en què es constate l'absència de transport públic accessible al local electoral, l'Administració General de l'Estat proporcionarà mitjans de transport gratuïts adequats per a les persones amb discapacitat motriu que ho sol·liciten, sempre que hi haja disponibilitats pressupostàries. A estos efectes, es pot contactar amb la Junta Electoral de Zona competent o, directament, amb la delegació o la subdelegació del govern corresponent. 

Durant el període electoral, qualsevol queixa o sol·licitud sobre accessibilitat es pot enviar a la Junta Electoral de Zona competent.

 www.juntaelectoralcentral.es  

Es considera excusa suficient que eximix de l'obligació de formar part d'una Mesa electoral la situació de discapacitat, declarada d'acord amb l'article 4 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.

L'aportació que faça la persona interessada de la declaració de discapacitat, qualsevol que en siga el grau, serà suficient perquè la Junta Electoral de la Zona accepte l'excusa, sense que siga necessari aportar certificat metge en què es detallen les limitacions que impedisquen o dificulten l'acompliment de les funcions de membre d'una Mesa Electoral (Instrucció 6/2011, de 28 d'abril de la Junta Electoral Central).

Si no volgueren fer ús d'este dret, l'Administració oferix serveis gratuïts per a persones sordes o amb discapacitat auditiva designades per a formar part de la Mesa electoral:

 1. Servei gratuït d'interpretació de llengua de signes tant per a titulars com per a suplents (siga llengua de signes espanyola o, si s'escau, de les llengües de signes pròpies de les comunitats autònomes). Estes persones podran sol·licitar a la Junta Electoral de Zona, per escrit i en el termini de set dies des de la notificació el nomenament, el servei gratuït d'intèrpret de llengua de signes. La Junta Electoral de Zona posarà en coneixement de la Delegació/Subdelegació del Govern corresponent els supòsits en què aquella haja resolt que s'ha de proporcionar el servei gratuït d'intèrpret de llengua de signes. La Subdelegació del Govern corresponent comunicarà estos casos al Ministeri de l'Interior, a qui correspon la coordinació dels processos electorals d'àmbit estatal, i, de manera simultània, es posarà en coneixement de la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE) en col·laboració amb el Ministeri de l'Interior i el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, als efectes de seleccionar els intèrprets oficials de llengua de signes que prestaran el servei esmentat durant la jornada electoral.  
 2. Servei gratuït de bucle d'inducció magnètica per a persones sordes amb discapacitat auditiva (usuàries de pròtesis auditives, tant titulars com suplents). Estes persones podran sol·licitar a la Junta Electoral de Zona, per escrit i en el termini de set dies des de la notificació del nomenament, el servei gratuït de bucle 'inducció magnètica. La Junta Electoral de Zona posarà en coneixement de la Delegació o Subdelegació del Govern corresponent els supòsits en què haja resolt que s'ha de proporcionar el servei gratuït esmentat, i esta comunicarà els casos al Ministeri de l'Interior, que portarà a terme les gestions necessàries amb FIAPAS (Confederació Espanyola de Famílies de Persones Sordes) per dotar-los del servei sol·licitat.

Entrega en la Mesa electoral de la documentació complementària en braille per a electors cecs o amb discapacitat visual greu que l'hagen sol·licitat en temps i forma en el telèfon gratuït del Ministeri de l'Interior: 900 150 000 (del 5 de març a l'1 d'abril de 2019).

Si el dia de les eleccions va a votar una persona cega que haja sol·licitat utilitzar este procediment, a la Mesa electoral hi haurà la documentació següent:

 1. Una llista amb el DNI de les persones que hagen sol·licitat el vot accessible.
 2. Una carpeta/maletí de votació accessible per a les Eleccions a Corts Generals, que conté: 
 • Una guia en braille sobre com utilitzar la documentació que hi ha dins el maletí.
 • Un sobre de votació normalitzat, no retolat en braille, per a les eleccions al Senat
 • Una plantilla encunyada dins de la qual hi ha la papereta electoral estàndard per a les eleccions al Senat
 • Una llista, en braille, amb els noms dels candidats i les candidates al Senat.
 • Un sobre gran amb una etiqueta en braille i tinta que diu Eleccions al Congrés dels Diputats. 

  El sobre gran conté:

  • Un sobre xicotet (dimensions de quartilla) per cada candidatura que concórrega a les eleccions al Congrés. Cada sobre menut té apegada una etiqueta en la qual consta, en braille i tinta, el nom i les sigles de la candidatura. A l'interior d'este sobre hi ha la papereta electoral en tinta (no en braille).
  • Un sobre de votació normalitzat, no retolat en braille, per a les Eleccions al Congrés dels Diputats

Els locals electorals tindran un espai, accessible i adequat, situat tan prop com siga possible de la Mesa electoral en què corresponga votar a aquelles persones que han sol·licitat el procediment de vot accessible. En este lloc es donaran les condicions de privacitat necessàries perquè puga triar la seua opció de vot en secret.

1. Actue amb naturalitat i respecte.

Les persones amb discapacitat són autònomes i independents i s'han de tractar d'esta manera. No s'ha de pressuposar que una persona, pel sol fet de tindre una discapacitat, necessita ajuda. Si l'entorn és accessible, les persones amb discapacitat se solen manejar sense dificultat. Guie's en tot cas pel sentit comú i pel principi d'igualtat i no discriminació.

2. Pregunte abans d'ajudar.

Pregunte si cal la seua ajuda només si l'elector o electora amb discapacitat semblen necessitar-la. I si la persona l'accepta, abans d'actuar, pregunte-li de quina manera concreta pot ajudar-la. Dirigisca's directament a la persona amb discapacitat, no al seu acompanyant (per exemple, una persona de la seua confiança, un intèrpret de llengua de signes etc.), si s'escau.

3. Utilitze el sentit comú.

Per exemple, partisca de la idea que una persona en cadira de rodes és una persona asseguda, i davant d'una persona asseguda el que és habitual és acatxar-se per a estar a la seua altura, o seure en una cadira al davant. Si davant d'una incidència concreta plantejada per una persona amb discapacitat no sap com actuar, contacte amb el responsable de l'Administració del local electoral o amb la Junta Electoral de Zona. Si es forma una cua a l'hora de votar, es recomana que les persones amb discapacitat tinguen preferència per a emetre el seu vot.

Els gossos-guia, i els gossos d'assistència per a persones amb discapacitat, sempre s'admetran, no es podran separar de la persona que els necessita i no se'ls molestarà ni se'ls distraurà.

4. Siga prudent amb el contacte físic.

Algunes persones amb discapacitat depenen dels seus braços per a mantindre l'equilibri. Agafar-les del braç, fins i tot si la seua intenció és ajudar, les pot fer perdre l'equilibri, o espantar-les, perquè no esperaven el contacte.

Evite tocar les cadires de rodes o, si s'escau, el bastó: les persones amb discapacitat consideren que estos elements són part del seu espai personal.

5. Accés al local electoral i l'itinerari fins a la Mesa electoral: acompanyament i informació.

A petició dels electors i electores amb discapacitat, només quan ho sol·liciten, a l'entrada del local electoral, el representant de l'Administració o les Forces i Cossos de Seguretat els podran acompanyar en l'itinerari fins a la Mesa electoral corresponent, sense espentar o tocar, si s'escau, la cadira de rodes, llevat que la persona amb discapacitat ho sol·licite.

Si es tracta d'una persona amb discapacitat visual, se li pot oferir que se subjecte al nostre braç. En este cas, adaptarem el nostre pas al de la persona amb discapacitat visual i tindrem en compte les característiques del medi pel qual ens desplacem, perquè camine còmodament.

Per a atendre les demandes d'informació i orientació eventuals, plantejades per les persones amb discapacitat, tant sobre l'accés al local electoral com sobre el desplaçament per l'interior per a arribar fins a la Mesa electoral, s'han de tindre en compte les pautes especificades en l'apartat següent.

6. Pautes per a facilitar la comunicació: comunique’s amb claredat.

En relació amb les persones sordes, o amb discapacitat auditiva, és recomanable el següent: parlar-los de front, no moure el cap; evitar parlar-los quan estem d'esquenes, acatxats o escrivint; no cridar, vocalitzar normalment, és a dir, parlar-los amb el ritme normal de qualsevol conversa sense tindre objectes en la boca, ni obstaculitzant la visió clara del rostre i, si cal, pot ajudar-se de l'escriptura, de gestos naturals o cridar l'atenció amb un lleuger contacte al braç; el lloc ha de disposar de bona il·luminació i la persona sorda o amb discapacitat auditiva no haurà d'estar de cara al sol perquè el contrallum dificulta la visibilitat de la cara.

No es comunique amb paraules soltes, ja que poden induir a error. Les persones sordes necessiten el contingut íntegre d'una frase per a entendre el context.

Quan la interacció siga amb una persona amb discapacitat visual, evite l'ús d'indicacions genèriques com «ací», «allà», «això»... En estos casos, és preferible utilitzar expressions més orientatives, com ara: «a la seua esquerra», «darrere de vosté». En cas que es vulga donar informació sobre un objecte, es pot conduir, amb avís previ, la mà de la persona amb discapacitat visual cap a l'objecte sobre el que li està donant informació, i indicar-li de què es tracta.

Si estem parlant amb una persona amb discapacitat visual, l'avisarem si ens absentem ja que, en cas contrari, es pot seguir dirigint a nosaltres pensant que encara estem al seu costat. De la mateixa manera, si tornem, és convenient indicar-li-ho.

Comprove que la persona amb discapacitat ha comprés el que tracta de comunicar-li.

7. Persones amb discapacitat que formen part de Mesa electoral.

Com s'ha indicat anteriorment, és possible que una persona sorda o amb discapacitat auditiva (usuària de llengua de signes) s'haja designat per a formar part de la Mesa electoral. Per això, pot comptar amb un servei gratuït d'intèrpret de llengua de signes, amb sol·licitud prèvia a la Junta Electoral competent, seguint el procediment descrit en l'apartat II d'esta guia.

Igualment, en cas que una persona sorda o amb discapacitat auditiva es comunique per llengua oral, s'han de tindre en compte les pautes de comunicació que s'assenyala en l'apartat 6. És possible que una persona que forme part de la Mesa electoral utilitza un mitjà de suport a la comunicació oral: el bucle d'inducció magnètica. És un «producte de suport», un dispositiu de les dimensions d'un full que només necessita connectar-se a la xarxa elèctrica.

Mes informació:

infoelectoral@interior.es

www.infoelectoral.mir.es

http://www.interior.gob.es/