Vot i Accessibilitat

Vot i Accessibilitat

Qualsevol persona podrà exercir el seu dret de sufragi actiu, conscient, llibre i voluntari, siga quina siga la manera de comunicar-lo i amb els mitjans de suport que requerisca (article 3.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

L'Administració ha de vetllar pel respecte al dret a la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat en l'accés als locals i a les Meses electorals, i per la no-discriminació (article 2 del Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals).

L'accessibilitat dels processos electorals té dues vessants: accessibilitat per a les persones que van al local electoral a votar i accessibilitat per a les persones designades per a formar part de les Meses electorals..

Intrucció JEC 7/2019 de 18 de març

La sol·licitud de vot per correu, en cas de que un elector o una electora no puga presentar la sol·licitud de manera personal a l'oficina de Correus per causa de malaltia o discapacitat (que s'haurà d'acreditar per mitjà de certificació mèdica oficial i gratuïta), podrà fer-la en el seu nom una altra persona autoritzada, notarialment o consular, mitjançant un document que s'estendrà individualment en relació amb cada elector o electora i sense que es puguen incloure en el document diversos electors o electores i sense que una mateixa persona puga representar a més d'un electora o una electora.

La Junta Electoral competent comprovarà, en cada cas, la concurrència de totes estes circumstàncies.

El procediment és el següent:

Les persones interessades han de contactar amb un notari que actuarà de manera gratuïta (Consell General del Notariat)i li entregaran el certificat mèdic oficial i gratuït a què es refereix l'article 72.c) de la LOREG.

El notari es desplaçarà al domicili de l'elector o l’electora, siga un hospital, una residència d'ancians o el domicili d'un familiar. Posteriorment se seguirà el mateix procediment que per al vot per correu ordinari.

És a dir: La persona que el representa podrà anar —dins del termini de sol·licitud del vot per correu: del 24 de setembre al 21 d'octubre— personalment, amb el seu DNI i el poder notarial, a qualsevol oficina de correus i sol·licitar l'imprés per a votar per correu..

Els serveis de correus remetran tota la documentació a l'Oficina del Cens Electoral, que anota en les llistes del cens que s'ha sol·licitat votar per correu —de manera que JA NO POT VOTAR PERSONALMENT— i remet, per correu certificat, a l'apoderat al domicili que haja indicat o, si no, al que figure en el cens, la documentació següent:

 • paperetes i sobres de votació;
 • el certificat d'inscripció en el cens electoral;
 • un sobre en el qual figurarà l’adreça de la mesa on li correspondria votar;
 • un full explicatiu.

Eixa documentació també l'ha de recollir personalment qui li represente, prèvia acreditació de la seua identitat. Si no es trobara al seu domicili, haurà d'anar personalment a recollir-la a l'oficina de Correus corresponent.

Les persones cegues o amb discapacitat visual greu que s'hagen inscrit en el Cens Electoral que sàpiguen utilitzar el braille i tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 % o estiguen afiliades a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols poden sol·licitar el maletí/carpeta de votació accessible que se'ls lliurarà en la mesa electoral el dia de la jornada electoral per a les eleccions a Corts Generals 2019: el diumenge 10 de novembre.

El procediment de votació accessible consistix en l'entrega, en la mesa electoral el dia de les eleccions, a les persones cegues o amb discapacitat visual que ho hagen sol·licitat dins del termini d'un maletí/carpeta de votació accessible que conté el següent: paperetes i sobres de votació normalitzats (és a dir, sobres i paperetes idèntics als que utilitza la resta d'electors) i una documentació complementària en braille (guia explicativa en braille, adhesius en braille i tinta que identifiquen continguts, etc.) que permet a la persona cega o amb discapacitat visual usuària de braille la identificació de l'opció de vot desitjada amb plena autonomia i amb la garantia del secret de sufragi.

IMPORTANT: El procediment de votació accessible, com que és votació presencial en la mesa electoral, és incompatible amb el procediment de vot per correu. La normativa electoral establix que si se sol·licita el vot per correu, ja no es pot exercir el vot de manera presencial a la mesa electoral.al.

Les persones amb discapacitat visual que desitgen utilitzar el procediment de votació accessible en les eleccions a Corts Generals han de telefonar al número gratuït del Ministeri de l'Interior 900 150 000, en què es rebran les telefonades de sol·licitud del procediment de votació accessible des del dia 24 de setembre fins al dia 21 d'octubre, de dilluns a divendres de 09:00 a 17:30 i dissabtes de 09:00 a 14:00.

Les persones que sol·liciten el procediment de votació accessible hauran de facilitar, dins del termini, per mitjà del telèfon gratuït del Ministeri de l'Interior 900 150 000, les dades següents:

 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • Número del document nacional d'identitat (DNI)
 • Domicili
 • Telèfon de contacte

A més, hauran de manifestar que complixen els requisits següents:

 • Que saben llegir en braille.
 • Que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent o que són afiliats a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).

L'Administració podrà requerir la verificació d’estes dades en qualsevol moment.

En el telèfon gratuït 900 150 000, a més de poder sol·licitar el maletí/carpeta de votació accessible (del 24 de setembre al 21 d'octubre), es podran dirigir consultes (del 24 de setembre al 9 de novembre, ambdós inclosos) sobre qüestions relaciones amb:

 • El procediment de votació accessible regulat en el Reial Decret 1612/2007, del 7 de desembre.
 • La documentació necessària.
 • Les candidatures proclamades: de les eleccions al Congrés, de les eleccions al Senat i de les eleccions a les Corts Valencianes

Per a les eleccions al Congrés i al Senat

a) Material de votació estàndard o normalitzat.

 • Un sobre de votació estàndard per a les eleccions al Congrés dels Diputats.
 • Un sobre de votació estàndard per a les eleccions al Senat.
 • Una papereta electoral estàndard corresponent a cadascuna de les candidatures proclamades per a les eleccions al Congrés dels Diputats.
 • Una papereta electoral estàndard per a les eleccions al Senat.

b) Documentació complementària en braille.

 • Una guia explicativa en tinta i en braille sobre com utilitzar la documentació que conté el maletí/carpeta.
 • Una plantilla encunyada dins de la qual estarà la papereta electoral estàndard corresponent a les eleccions al Senat.
 • Una llista, en braille, amb els noms dels candidats i les candidates al Senat.
 • Un sobre gran que inclourà un sobre xicotet (mida quartilla) per cada candidatura que concórrega a les eleccions al Congrés dels Diputats. Cadascun dels sobres xicotets tindrà apegada una etiqueta en la qual constarà, en tinta i en braille, la denominació de la candidatura de la papereta electoral (estàndard, no en braille) inclosa dins del sobre.

El sobre gran anirà identificat amb una etiqueta que tindrà el text següent retolat en braille i imprés en tinta: "Eleccions al Congrés dels Diputats"

Cadascun dels sobres de mida quartilla esmentats anteriorment contindrà la papereta normalitzada de votació corresponent a una candidatura proclamada. Perquè l'elector puga conéixer el contingut de cada sobre, s'adherirà a cada un una etiqueta on, en braille i també en tinta, s'especificarà el nom i les sigles de la candidatura amb la papereta dins del sobre.

La Comissió Braille Espanyola, que emetrà els certificats corresponents, supervisa els textos en braille que inclou el maletí/carpeta de vot accessible i l'Administració Electoral (juntes electorals i meses electorals) supervisa el funcionament correcte del procediment de vot accessible.