CANDIDATURES EN LES ELECCIONS GENERALS DEL 10 DE NOVEMBRE DE 2019

CANDIDATURES EN LES ELECCIONS GENERALS DEL 10 DE NOVEMBRE DE 2019

Per a les eleccions generals del pròxim 10 de novembre, cal tindre en compte les previsions i els terminis que es recullen expressament en la Disposició addicional setena de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

A continuació, es recullen algunes consideracions generals d'interés per a les formacions polítiques, en què s'ha tingut en compte el contingut de la disposició esmentada.

La junta electoral competent per a totes les operacions relacionades amb la presentació i proclamació de candidatures en les eleccions generals és la Junta Electoral Provincial (article 169 Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General).

Poden presentar candidatures (article 44 i 169.3 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General):

  • Els partits i les federacions inscrits en el Registre de Partits Polítics del Ministeri de l'Interior.
  • Les agrupacions d'electors.
  • Les coalicions constituïdes que ho hagen comunicat a la Junta Electoral corresponent en els terminis previstos.
Instrucció 1/2010, de 9 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre l'aplicació de l'article 44.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General pel que fa a la constitució de coalicions electorals 

En esta comunicació s'ha de fer constar la denomnació de la coalició, les normes per què es regix i les persones titulars dels seus òrgans de direcció i coordinació (article 44.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General).

Important: Disposició addicional setena de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. 

La constitució de la coalició s'ha de comunicar a la Junta Electoral Central o a la Junta Electoral Provincial si el seu àmbit es reduïx a la circumscripció, entre el 25 i el 30 de setembre fins a les 14:00 hores, (Instrucció 9/2019 de la JEC)  i s'ha de fer constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regix i les persones titulars dels òrgans de direcció o coordinació.

En cas que es vulga mantindre en els mateix termes el pacte de coalició amb què es va concórrer a les eleccions generals del 28 d'abril de 2019 passat, només caldrà comunicar expressament la voluntat per mitjà d'un escrit dirigit a la Junta Electoral Central o a la Junta Electoral Provincial si l'àmbit es reduïx a la circumscripció.

Són elegibles els espanyols majors d'edat que, amb la qualitat d'elector, no es troben incursos en alguna de les causes previstes en els articles 6 i 154 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

Important: Disposició addicional setena de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

És possible presentar una nova candidatura o mantindre la que ja es va presentar per a les eleccions del passat 28 d'abril de 2019.

En tot cas, el termini és del 2 al 7 d'octubre.

Si es tracta de mantindre la candidatura, els representants i els promotors hauran de manifestar-lo així entre els dies 2 i 7 d'octubre per mitjà d'un escrit dirigit a la Junta Electoral Provincial. L'escrit de manteniment ha d'anar acompanyat de la declaració d'acceptació de la candidatura mantinguda i els documents acreditatius de les condicions d'elegibilitat.

En cas que s'hi presenten noves candidatures o se'n modifiquen en algun punt les que es van presentar per a les eleccions generals del 28 d'abril, els representants i promotors hauran de presentar, entre el 2 i el 7 d'octubre, la documentació corresponent en els termes a què al·ludix l'article 46 de la Llei Orgànica. La presentació de la candidatura es duu a terme per mitjà delsformularis que es poden descarregar de la web següent i han d'anar acompanyats de la documentació que es recull en la Instrucció de la Junta Electoral Central, de 15 de març de 1999.

Les agrupacions d'electors, partits, federacions o coalicions que no hagueren obtingut representació parlamentària en cap de les cambres no han de tornar a recollir les signatures que exigix l'apartat 3 de l'article 169 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, per a presentar candidatures si ja les haguera presentat per a les eleccions immediatament anteriors a Corts Generals (28 d'abril) i el nombre de signatures vàlides haguera superat el mínim exigit.

Cap elector podrà prestar la seua signatura a més d'una candidatura.

Les candidatures presentades, així com les expressament mantingudes, es publiquen en el Butlletí Oficial de l'Estat el dia 9 d'octubre, i les candidatures proclamades, el 15 d'octubre.

Apartat 2. e), f), g) i h) de la disposició addicional setena de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General (Llei Orgànica 2/2016, de 31 d'octubre, de modificació de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, per al supòsit de convocatòria automàtica d'eleccions d'acord amb el que es disposa en l'apartat 5 de l'article 99 de la Constitució). 

Les agrupacions d'electors són formacions polítiques que es constitueixen amb l'aval d'un nombre variable de signatures d'electors i solament i exclusivament per a poder presentar candidatura en un procés electoral concret i determinat.

No tenen, per tant, vocació de permanència o naturalesa d'associació i no necessiten inscriure's en el Registre de Partits Polítics.

Cada agrupació d'electors és autònoma i independent de qualsevol altra. El seu àmbit espacial d'actuació és la circumscripció electoral -sense que hi càpien candidatures col·lectives, ni que abasten més d'una circumscripció, ni federacions o coalicions entre elles- i el seu àmbit temporal de validesa és el procés electoral concret per al qual es va constituir, sense que puga estendre's més enllà.

Per a presentar candidatures a les eleccions Generals, les agrupacions d'electors necessiten, almenys, les signatures de l’1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció on es presenten. Cap elector podrà prestar la seua signatura a més d'una candidatura. Article 169.3 Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General

Article 171 de la Llei Orgànica 5/1985, del 19 de juny, del Règim Electoral General

1. Les candidatures per al Senat són individuals a efectes de votació i escrutini, tot i que es poden agrupar en llistes a efectes de presentació i campanya electoral.

2. Cada candidatura a Senador ha d'incloure dos candidats suplents i fer-ne constar l'ordre en què hagen d'assumir la suplència. Els noms dels candidats suplents han de figurar en la publicació de les candidatures en el Butlletí Oficial de l'Estat i en tota la documentació electoral, però no s'inclouran en les paperetes electorals.

Per a la determinació de les despeses i les subvencions electorals s'ha d'atendre al que es disposa en l'article 175 d'esta Llei Orgànica amb les modificacions següents:

1. Les quantitats previstes en l'apartat 1 per a subvencionar les despeses que originen les activitats electorals es reduiran, en funció dels vots i dels escons obtinguts per cada candidatura, en un trenta per cent.

2. El límit de les despeses electorals previst en l'apartat 2 es reduiran en un cinquanta per cent. Els percentatges de despesa previstos en l'apartat 3 de l'article 55 i en l'apartat 1 de l'article 58 s'entendran referits a este límit reduït.