REQUERIMENTS DE LA DENOMINACIÓ DE LES CANDIDATURES

REQUERIMENTS DE LA DENOMINACIÓ DE LES CANDIDATURES

http://www.juntaelectoralcentral.es/

Acords de 5 de maig de 1987, 30 de maig de 1994, 8 d'octubre de 1998 i 20 de gener de 2000:

"els partits polítics i federacions només podran utilitzar la denominació inscrita en el Registre de Partits Polítics"

Acords d'11 de setembre de 1991 i 15 de març de 1996:

"en matèria de símbols de les entitats polítiques cal atindre's al Registre de Partits Polítics"

Acords de 25 de maig i de 6 de juny de 1977, de 8 de maig de 1978, de 5 de febrer de 1979. 27 de setembre de 1982, 5 de maig de 1987, 14 de maig de 1989, 11 de març de 1991, 10 de febrer de 1992, 5 de maig de 1993, 7 i 17 d'abril de 1995, 4 de febrer, 20 d'abril i 3, 13 i 24 de maig de 1999:

"no es poden utilitzar altres símbols o emblemes que els que cada entitats política haja inscrit en el Registre... i s'ha d'estar al que estableix la legislació general pel que fa a la utilització d'altres símbols durant la campanya electoral. La normativa electoral no considera l'existència de denominacions o símbols especials per al procés electroal"

Acords de 6 de juny de 1977, 17 de gener i 21 de febrer de 1979, 11 de maig de 1987:

"no es pot utilitzar una altra denominació que la que estiga inscrita en el Registre referit. Tampoc no es pot abreujar ni fer cap addició que no hi figure".

suplement del BOE 144, de 17 de juny de 1986- pàg. 25

Sentència del Tribunal Constitucional 69/1986, de 28 de maig.

L'exigència que l'escrit de presentació de cada candidatura expresse clarament la denominació, les sigles i el símbol del partit, federació, coalició o agrupació que la promou "no es pot defraudar, de manera que s'altere la denominació cabal del partit per les sigles que hi corresponguen, ja que esta està al servei d'una identificació clara i distinta de qui presente la candidatura perquè la voluntat política que els sufragis expressen es corresponga, tan fidelment com siga possible, a l'entitat real de qui, al llarg de la campanya electoral, així els reculla".

... "la identificació d'estos termes com a candidatura de presentació partidària no està disponible ni es pot alterar amb el simple argument que el nom distint al del dia registrat també és idoni a judici dels promotors. És inútil recordar que el partit podrà modificar la denominació, en el seu moment distinta, i d'acord amb el que en disposen els estatuts, però mentre el canvi no es produïsca –i la certificació del registre no ho reflectisca– la denominació de la candidatura no ha de ser diferent de la del Partit".

http://www.juntaelectoralcentral.es

STC 69/1986