TIPUS

TIPUS

MOLT IMPORTANT: Subvencions apartat 2 u) de la Disposició addicional setena de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. 

Per a la determinació de les despeses i les subvencions electorals s'ha d'atendre al que es disposa en l'article 175 d'esta Llei Orgànica amb les modificacions següents:

1. Les quantitats previstes en l'apartat 1 per a subvencionar les despeses que originen les activitats electorals es reduiran, en funció dels vots i dels escons obtinguts per cada candidatura, en un trenta per cent.

2. El límit de les despeses electorals previst en l'apartat 2 es reduiran en un cinquanta per cent. Els percentatges de despesa previstos en l'apartat 3 de l'article 55 i en l'apartat 1 de l'article 58 s'entendran referits a este límit reduït

ORDRE D’ACTUALITZACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS GENERALS DEL 10 DE NOVEMBRE DE 2019: HAC/973/2019, DE 26 DE SETEMBRE (BOE NÚM. 234, DE 28 DE SETEMBRE)

PER RESULTATS ELECTORALS (disposició addicional setena punt 2 u, 1r)

  • 14,871,35 EUROS PER CADA ESCÓ (DIPUTAT O SENADOR).
  • 0,57 EUROS PER VOT, SI S'HA OBTINGUT COM A MÍNIM UN DIPUTAT ELECTE.
  • 0,22 EUROS PER VOT, PER CADA CANDIDAT QUE OBTINGA ESCÓ DE SENADOR.

PER ENVIAMENTS ELECTORALS

  • 0,21 EUROS PER ELECTOR EN CADASCUNA DE LES CIRCUMSCRIPCIONS EN QUÈ S'HAJA PRESENTAT LLISTA AL CONGRÉS DELS DIPUTATS I AL SENAT.
  • NOMÉS S'ABONA AQUESTA QUANTITAT SI LA CANDIDATURA OBTÉ EL NOMBRE DE DIPUTATS O SENADORS O DE VOTS PRECISOS PER A CONSTITUIR GRUP PARLAMENTARI A UNA O UNA ALTRA CAMBRA.
  • ENCARA QUE S'ACONSEGUISCA GRUP PARLAMENTARI A LES DUES CAMBRES, LA SUBVENCIÓ NOMÉS ES PERCEBRÀ UNA VEGADA.