Vot presencial (Vot en mesa)

Vot Presencial

Cada elector rebrà de l'Oficina del Cens Electoral una targeta censal amb les dades actualitzades de la inscripció en el cens electoral i de la secció i mesa en la qual li correspon votar. L'Oficina del Cens Electoral ha de comunicar igualment a les persones afectades les modificacions de seccions, locals o meses que s'hagen produït.

La votació comença a les 9 hores del dia 10 de novembre, encara que els locals estan oberts abans perquè s'hi puguen presentar les persones que integren les meses electorals i les constituïsquen, verifiquen que no hi ha cap problema amb el material electoral (urnes, cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos…), acrediten apoderats i interventors, etc.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual la presidència de la mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local electoral, el president o presidenta de la mesa li permetrà votar

La identificació es realitza mitjançant:

  • Document nacional d'identitat (DNI).
  • Passaport (amb fotografia).
  • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia).

No importa que aquests documents estiguen caducats, però han de ser els originals, no valen fotocòpies.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual el president de la Mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local, el president de la Mesa li permetrà votar.

La votació comença a les 9 hores, encara que els locals estan oberts abans perquè s'hi puguen presentar les persones que constituïsquen les meses electorals, verifiquen que no hi ha cap problema amb el material electoral, acrediten apoderats i interventors, etc.

Només es pot votar a la mesa electoral que corresponga a cada elector o electora, llevat dels interventors que exercixen el dret de sufragi a la mesa on estan acreditats, si pertany a la mateixa circumscripció en què estan inscrits.

Cada elector s'acostarà a la mesa i manifestarà el seu nom i cognoms al president o presidenta. Vocals i interventors en comprovarà la identitat i el dret a votar, per mitjà de les llistes del cens. L'elector entregarà personalment al president o presidenta de la mesa el sobre o sobre de la votació tancats, qui, sense ocultar-los en cap moment de la vista del públic, dirà en veu alta el nom i, afegint «vota», li tornarà els sobre o sobres perquè els introduïsca en les urnes corresponents.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual la mesa anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local, la mesa els permetrà votar.

.

L'Administració de l'Estat o, si s'escau, la de les comunitats autònomes que tinga atribuïdes competències en matèria laboral, previ acord amb els delegats del govern respecte dels treballadors per compte aliè, i les administracions públiques respecte al seu personal, han d'adoptar les mesures precises perquè els electors que presten els seus serveis el dia de les eleccions puguen disposar en el seu horari laboral de fins a quatre hores lliures per a l'exercici del dret del vot, que se li retribuiran. Quan el treball es preste en jornada reduïda, s'efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.<>

En cas de persones que per estar realitzant funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es deriven dificultats per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, les mesures necessàries que caldrà adoptar aniran encaminades al fet que eixes persones puguen votar per correu i compten amb permís de fins quatre hores lliures per poder sol·licitar-ho seguint el procediment establit en l'article 72 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

El local electoral