El local electoral

El local electoral

El local electoral

L'exterior del local

Els locals electorals on tinga lloc l'acte de votació hauran de reunir les condicions necessàries a l’efecte.

Seran preferentment de titularitat pública i hauran de ser accessibles a les persones amb discapacitat.

En aquells locals en els quals exercisquen el seu dret de sufragi persones cegues o amb discapacitat visual que hagen sol•licitat fer ús del procediment de vot accessible, hi haurà d'existir un espai concret, accessible i adequat que garantisca la privadesa de l'elector i que es trobe al més a prop possible de la mesa en què li corresponga exercir el seu dret de sufragi.

El local electoral ha de tenir les condicions adequades per a celebrar la votació. Hi ha d'haver prou taules i cadires per als membres de la mesa, llum apropiada, material d'escriptori i rètols de senyalització.

Romandrà obert de manera ininterrompuda entre les 9:00 i les 20:00 hores.

President o presidenta i vocals

Durant tota la jornada electoral, la mesa ha de comptar amb la presència de, com a mínim, dos dels components que la formen.

El president o presidenta ha de tenir el títol de Batxiller, FP o Graduat Escolar. És la màxima autoritat dins del local electoral. Pot sol•licitar ajuda de les forces i cossos de seguretat.

El president o presidenta i els vocals són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la secció corresponent, que siguen menors de 70 anys i que sàpien llegir i escriure. Els càrrecs de president o presidenta i vocal són obligatoris, si bé a partir dels 65 anys podran manifestar la seua renúncia en el termini de set dies des del seu nomenament.

Tenen dret a una reducció de 5 hores de la seua jornada laboral l'endemà de l'elecció.

Reben una dieta de 65 euros.

Estan protegits per la Seguretat Social durant tota la jornada.

Interventors o interventores

Són els representants de les candidatures davant una mesa electoral. Exerceixen la seua funció només davant la mesa en la qual estan acreditats. Participen en les deliberacions de la mesa amb veu, però sense vot.

Els interventors o les interventores de cada candidatura que s'acrediten davant la mesa es poden substituir entre si, poden formular reclamacions o protestes i demanar certificacions.

Poden portar emblemes o adhesius del partit que representen, sense que açò supose propaganda electoral.

Voten en la mesa davant la qual estan acreditats, encara que no estiguen inclosos en el seu cens electoral, sempre que figuren inscrits en el cens de la circumscripció corresponent a aqueixa mesa. En cas contrari, només podran votar per correu en la mesa en el cens de la qual figuren inscrits.

Apoderats o apoderades

Són representants d'un partit en tots els actes i operacions electorals.

Poden accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament de la votació i l'escrutini i formular queixes i reclamacions.

Poden portar emblemes o adhesius del partit que representen, sense que açò supose propaganda electoral.

Exerciran el seu dret al vot en la mesa en la qual es troben censats.

Representants de l'administració

Són les persones designades per l'administració per a recollir la informació relativa a l'obertura de les meses, dades de participació i resultats electorals.

Aquesta informació és transmesa a l'organisme encarregat de realitzar l'escrutini provisional (Ministeri de l'Interior) per a la seua difusió als ciutadans una vegada totalitzades les dades.

Ofereixen assistència a la mesa electoral sempre amb caràcter auxiliar i no en formen part ni poden participar en les seues deliberacions.

Urnes

En cada mesa electoral hi haurà una urna per a cadascun dels processos convocats.

Han d'estar clarament identificades. Per a açò es fixarà el sobre de votació corresponent al procés a celebrar en la part davantera i posterior. Han d'estar tancades i precintades.

En cas de trencament o deterioració del precinte la presidència de la mesa, si no poguera obtenir oportunament una altra urna de la junta electoral de zona, haurà d'assegurar el seu tancament amb qualsevol mitjà al seu abast.

Manual de persones que formen la mesa

Amb la notificació de la designació com a president o presidenta i vocal de les meses, s'entregarà un manual d'instruccions per a les persones que formen les meses electorals, supervisat per la Junta Electoral Central i aprovat per acord del Consell de Ministres.

Llista del cens electoral de la mesa

Entre la documentació electoral, cada mesa té una llista de l'electorat que hi ha censat.

A més, hi haurà una llista de carrers de la secció electoral a què pertany la mesa i el rang alfabètic d'inicials del primer cognom dels electors i les electores que conté per a exposar-la públicament al local electoral.

D’altra documentació electoral

  • Acta de constitució.
  • Actes d'escrutini.
  • Actes de sessió.
  • Llista numerada de votants.
  • Rebut de lliurament de la documentació electoral.
  • Certificats de votació.
  • Talons d'interventors.

Cabina de votació i taula auxiliar

La cabina haurà d'estar en la mateixa habitació en la qual es desenvolupe la votació i en un lloc intermedi entre l'entrada i la mesa.

En el seu interior (en els casellers) i en una taula auxiliar que s’hi situarà a prop es col•locaran les paperetes.

Sobres i paperetes electorals

Durant tota la jornada hi ha d'haver un nombre suficient de sobres i de paperetes de totes les candidatures que es presenten.

La presidència haurà d'interrompre la votació, si adverteix l'absència de paperetes d'alguna candidatura, i reprendre-la quan li les subministren.

Electorat

Els espanyols i les espanyoles majors d'edat inscrits en el cens electoral de residents a Espanya i que no estiguen privats del dret de sufragi podran votar en estes eleccions.

Els espanyols i les espanyoles inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) també poden votar, però el seu vot no arriba a la mesa electoral, sinó a les juntes electorals provincials encarregades de l'escrutini.

La identificació de l'elector davant la mesa es realitza mitjançant DNI, passaport o permís de conduir (amb fotografia).