Informació general sobre les Meses electorals

Informació general sobre les Meses electorals

Les meses electorals formen part de l'Administració electoral, juntament amb les juntes electorals.

A la Mesa electoral li correspon presidir l'acte de la votació, controlar el desenvolupament de la votació i realitzar el recompte i l'escrutini.

La Mesa electoral està integrada per un President o Presidenta i dos vocals.

El nomenament dels integrants de la mesa electoral és competència de cada Ajuntament i els tria el Ple Municipal mitjançant sorteig públic utilitzant qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l'atzar. No hi ha objecció perquè aquest sorteig puga realitzar-se davant la Junta de Govern Local, en cas que el Ple de l'Ajuntament haja delegat en ella aquesta competència, sempre que es duga a terme en una sessió pública.

Aquest sorteig es realitza entre la totalitat de persones censades en la Secció que tinguen menys de 70 anys i sàpien llegir i escriure. No obstant això, a partir dels seixanta-cinc anys d'edat es podrà manifestar la renúncia en el termini de set dies. Quedaran exclosos aquells que arriben a la majoria d'edat en el termini comprès entre la formació de les llistes d'electors i la votació.

El president o presidenta haurà de tindre el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau o, subsidiàriament, el graduat escolar o equivalent.

Es designaran dos suplents per cada persona integrant de la mesa electoral (dos per cada un dels vocals, i uns altres dos per al president o presidenta de la mesa).Per a les eleccions del 10 de novembre, els sorteigs es faran entre els dies 15 i 23 d'octubre (Instrucció 9/2019 de la JEC).

A aquells designats pel Ple Municipal se'ls notifica la condició de persona que integra la mesa durant els tres dies següents al sorteig, és a dir entre el 15 i el 26 d'octubre. No obstant això, si es notifica més tard, el retard no serà causa que invalide la designació.

Juntament amb la notificació es proporcionarà un manual d'instruccions a les persones que integren les meses electorals.

La designació com a persona per formar part de la mesa per a un procés electoral no implica la continuïtat de la designació per al següent, encara que no hi ha res que impedisca que, en virtut del sorteig, una persona puga ser designada membre de mesa electoral en processos consecutius.

Visita Persones que integren la mesa